Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

In de vergadering van de gemeenteraad van 18 mei 2022 zijn de collegeleden geïnstalleerd en in de vergadering van 24 mei 2022 wordt het nieuwe coalitieakkoord vastgesteld. Het coalitieakkoord plaatsen we zo snel mogelijk op de website van de gemeente.


Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

De commissie vergadert onder meer ter voorbereiding van de besluitvorming in de raadsvergadering en brengt over de geagendeerde onderwerpen een advies uit ter behandeling in de raadsvergadering. De commissie kent naast raadsleden ook commissieleden niet zijnde raadslid. Deze zijn niet rechtstreeks bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen maar ter benoeming voorgedragen door de verschillende fracties.

De gemeenteraad staat als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting, het beleid en verordeningen vast en controleert de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders. Eersel heeft op basis van het inwoneraantal 17 raadsleden. De leden worden om de vier jaar gekozen. Burgemeester Wim Wouters is voorzitter van de gemeenteraad.

De raadsgriffie(r) ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.


Voor informatie over of contact met de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de griffe via griffie@eersel.nl of (0497) 531399

Het Presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad en de raadscommissies. De griffier is bij deze vergaderingen altijd aanwezig. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

De gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben samen een Rekenkamer.


Wat doet de rekenkamer?
De rekenkamer doet namens de gemeenteraden onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeenten en het werk van het gemeentebesturen. De rekenkamer ondersteunt daarmee de gemeenteraden bij hun controlerende taak.
De rekenkamer stelt vragen als:
• Bereiken we wat we willen bereiken?
• Gebeurt dat tegen zo laag mogelijke kosten?
• En gebeurt dat conform de wettelijke kaders en regelgeving?


Onafhankelijk
De rekenkamer is onafhankelijk. De leden hebben geen directe binding met de politiek. De gemeenteraad, college van B&W, medewerkers en zelfs inwoners kúnnen onderwerpen aandragen voor onderzoek. Maar de rekenkamer besluit uiteindelijk onafhankelijk welk onderwerp zij daadwerkelijk onderzoekt.


Samenstelling
De rekenkamer bestaat uit H.W.A.M. (Hein-Willem) Vlemmix (voorzitter) en H.J.J.M. (Harry) Smeets (plaatsvervangend voorzitter).
U kunt de rekenkamer bereiken via de griffie van Bladel via rekenkamercommissie@bladel.nl of telefoonnummer.


Nevenfuncties leden Rekenkamer
De heer Vlemmix is naast zijn voorzitterschap van de rekenkamer ook senior business controller van de gemeente Eindhoven.
De heer Smeets is naast zijn lidmaatschap van de rekenkamercommissie ook strategisch beleidsadviseur gemeente Venlo, voorzitter Rekenkamer gemeente Berg en Dal, directeur Rekenkamer gemeente Beuningen, voorzitter Rekenkamer gemeente Overbetuwe en lid gemeenteraad Heumen.