Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

College van B&W

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

Commissie

De commissie vergadert onder meer ter voorbereiding van de besluitvorming in de raadsvergadering en brengt over de geagendeerde onderwerpen een advies uit ter behandeling in de raadsvergadering. De commissie kent naast raadsleden ook commissieleden niet zijnde raadslid. Deze zijn niet rechtstreeks bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen maar ter benoeming voorgedragen door de verschillende fracties.

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting, het beleid en verordeningen vast en controleert de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders. Eersel heeft op basis van het inwoneraantal 17 raadsleden. De leden worden om de vier jaar gekozen. Burgemeester Wim Wouters is voorzitter van de gemeenteraad.

Griffie

De raadsgriffie(r) ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Voor informatie over of contact met de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de griffe via griffie@eersel.nl of (0497) 531399

Presidium

Het Presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad en de raadscommissies. De griffier is bij deze vergaderingen altijd aanwezig. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Rekenkamercommissie

De gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden hebben met ingang van 1 oktober 2021 gekozen voor samenwerking wat betreft de inrichting van de rekenkamercommissie.

Wat doet de rekenkamercommissie?
De rekenkamercommissie doet namens de gemeenteraden onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeenten en het werk van het gemeentebesturen. De rekenkamercommissie ondersteunt daarmee de gemeenteraden bij hun controlerende taak.
De rekenkamercommissie stelt vragen als:
• Bereiken we wat we willen bereiken?
• Gebeurt dat tegen zo laag mogelijke kosten?
• En gebeurt dat conform de wettelijke kaders en regelgeving?

Onafhankelijk
De rekenkamercommissie is onafhankelijk. De leden hebben geen directe binding met de politiek. De gemeenteraad, college van B&W, medewerkers en zelfs inwoners kúnnen onderwerpen aandragen voor onderzoek. Maar de rekenkamercommissie besluit uiteindelijk onafhankelijk welk onderwerp zij daadwerkelijk onderzoekt.

Samenstelling
De rekenkamercommissie bestaat uit H.W.A.M. (Hein-Willem) Vlemmix (voorzitter) en H.J.J.M. (Harry) Smeets (plaatsvervangend voorzitter).
U kunt de rekenkamercommissie bereiken via de griffie van Bladel via griffie@bladel.nl of telefoonnummer.

Nevenfuncties leden Rekenkamercommissie
De heer Vlemmix is naast zijn voorzitterschap van de rekenkamercommissie ook senior business controller van de gemeente Eindhoven.
De heer Smeets is naast zijn lidmaatschap van de rekenkamercommissie ook strategisch adviseur/ beleids-controller van de gemeente Venlo, voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Beesel, voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Overbetuwe, lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Berg en Dal en lid van de gemeenteraad in de gemeente Heumen.