Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 25 januari 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
W.A.C.M. (Wim) Wouters
Toelichting

Vanwege het coronavirus en de aangescherpte maatregelen om het virus in de greep te krijgen vindt de raadsvergadering online plaats.

Uitzending

Agendapunten

Het college kan nadere informatie geven over onder andere regionale aangelegenheden, verbonden partijen en motie(s) uit de vorige raadsvergadering
Voorgesteld wordt de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast te stellen en de raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen conform het advies van het presidium.

Voorgesteld besluit

 1. Voor het bepalen van het aantal AED’s in het buitengebied van de gemeente Eersel uit te gaan van 6 minutenzones hetgeen betekent dat 5 extra AED’s geplaatst dienen te worden.
 2. Ter uitvoering hiervan de post “Collectieve Preventie Gezondheidszorg” te verhogen met een bedrag van in totaal € 11.215,-- ,als volgt gespecificeerd:
  a. € 9.250,-- voor het eenmalig aanschaffen van 5 extra AED’s in het buitengebied;
  b. € 1.150,-- structureel voor contributie lidmaatschap Stichting HartslagNu;
  c. € 815,-- structureel voor verhoging subsidie onderhoud 5 extra AED’s.
 3. De bedragen uit punt 2 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2022.
 4. De financiële consequenties voortvloeiend uit punt 2 en 3 mee te nemen in de 5e begrotingswijziging 2022.

Voorgesteld besluit

 1. Op het concept werkprogramma 2022:
  a. geen zienswijze in te dienen voor de thema's economie, mobiliteit, transitie landelijk gebied en samenwerking en strategie;
  b. een zienswijze in te dienen voor het thema energietransitie, waarin meer aandacht wordt gevraagd voor het oplossen van de problemen omtrent netcongestie.
 2. Op het concept ambitiedocument als reactie te geven om de samenwerking op de huidige vier thema’s als kader en brede welvaart en Stad-Land als perspectief te onderschrijven en daarbij aandacht te vragen voor het actief uitdragen van de resultaten van de samenwerking.
 3. Het Dagelijks Bestuur van de MRE hiervan op de hoogte te stellen.

Zie aanvullend raadsvoorstel met bijlagen ingevoegd als punt 9a

Voorgesteld besluit

 1. de ingediende zienswijze ontvankelijk te verklaren;
 2. de zienswijze niet over te nemen, conform het advies over de zienswijze;
 3. het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Breemakkerweg 5 te Knegsel” vast te stellen (NL.IMRO.0770.BPBbreemakker50088-VAST), op basis van het ontwerpbestemmingsplan van 13 juli 2021.