Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 23 december 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
W.A.C.M. (Wim) Wouters
Toelichting

Vanwege het coronavirus en de aangescherpte maatregelen om het virus in de greep te krijgen vindt de raadsvergadering online plaats.

Voortzetting van de geschorste raadsvergadering van 21 december 2021

Uitzending

Agendapunten

Voortzetting van de geschorste vergadering van 21 december 2021

Besluit

De voorzitter heropent de raadsvergadering en meldt een afmelding van de heer Van Boxtel (D66). Mevrouw Tinnemans en de heer Huijbregts loggen iets later in. De aanwezigheid van de raadsleden wordt, via een meldingsrondje, vastgesteld.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

de Regionale Energiestrategie 1.0 van de Metropoolregio Eindhoven vast te stellen.

Besluit

de Regionale Energiestrategie 1.0 van de Metropoolregio Eindhoven vast te stellen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

de Transitievisie Warmte vast te stellen en daarmee kaders te stellen voor de route naar een aardgasvrije gemeente in 2050.

Besluit

de Transitievisie Warmte vast te stellen en daarmee kaders te stellen voor de route naar een aardgasvrije gemeente in 2050.

00:11:00 - 01:03:19 - H.M.J. (Henri) Wijnands

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

 1. De vrij besteedbare coronamiddelen € 658.071,- volgens ‘Verdeelplan inzet vrij besteedbare coronamiddelen’ als eenmalige subsidie beschikbaar te stellen voor de Eerselse verenigingen en maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk en ter dekking hiervan de stelpost corona in te zetten.
 2. A. Het restantbedrag coronagelden, zijnde een bedrag van € 72.071,- middels budgetoverheveling bij de jaarrekening in 2021 toe te voegen aan de stelpost corona voor het boekjaar 2022.
  B. toekomstige algemene rijksmiddelen corona zullen worden toegevoegd aan de stelpost corona en voor zover betrekking hebbende op 2021 middels budgetoverheveling bij de jaarrekening 2021 worden toegevoegd aan de stelpost corona voor het boekjaar 2022.
 3. Het college de bevoegdheid geven om te beslissen over de inzet van het de rijksmiddelen corona, welke worden toegevoegd aan de stelpost corona.
 4. Vast te stellen dat de onder punt 1 genoemde eenmalige subsidie los staat van andere gemeentelijke subsidieregelingen en dat hiervoor geen verantwoordingsplicht geldt.
 5. Gelet op punt 1 de 23e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Besluit

 1. De vrij besteedbare coronamiddelen € 658.071,- volgens ‘Verdeelplan inzet vrij besteedbare coronamiddelen’ als eenmalige subsidie beschikbaar te stellen voor de Eerselse verenigingen en maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk en ter dekking hiervan de stelpost corona in te zetten.
 2. A. Het restantbedrag coronagelden, zijnde een bedrag van € 72.071,- middels budgetoverheveling bij de jaarrekening in 2021 toe te voegen aan de stelpost corona voor het boekjaar 2022.
  B. toekomstige algemene rijksmiddelen corona zullen worden toegevoegd aan de stelpost corona en voor zover betrekking hebbende op 2021 middels budgetoverheveling bij de jaarrekening 2021 worden toegevoegd aan de stelpost corona voor het boekjaar 2022.
 3. Het college de bevoegdheid geven om te beslissen over de inzet van het de rijksmiddelen corona, welke worden toegevoegd aan de stelpost corona.
 4. Vast te stellen dat de onder punt 1 genoemde eenmalige subsidie los staat van andere gemeentelijke subsidieregelingen en dat hiervoor geen verantwoordingsplicht geldt.
 5. Gelet op punt 1 de 23e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Stemverklaring mevrouw Tinnemans (CDA).

Amendementen

Titel
Stelpost corona. Stemverklaring van de heren Kennis en Spooren (ESA).

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

 1. De 2e bestuursrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in bijlage 2 Specificatie budgetbijstellingen 2e bestuursrapportage 2021 waaronder de mutatie van de volgende stelposten:
  a. Corona: verhoging met de ontvangen rijksmiddelen in 2021 ad € 209.000,-- en ad € 28.000,-- in 2022.  Verlaging in 2021 ter hoogte van de besteding ad € 374.325,--.
  b. Brede aanpak dak- en thuisloosheid: verlaging 2021 € 32.000,-- ten gunste van de post zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen in 2022.
  c. Jeugdzorg uitgaven: 2021-2025 verlaging bestaande stelpost ad € 150.000,-- ten gunste van de extra lasten jeugdzorg. Vanaf 2022 verhoging met € 200.000,--.
  d. Jeugdzorg inkomsten: raming van 75% van de verwachte rijksinkomsten inzake jeugd, zijnde 2023: € 630.000,--; 2024: € 577.000,--; 2025: € 553.000,--.
  e. Verschuiving lasten jeugd als gevolg van nieuwe woonplaatsbeginsel: verlaging vanaf 2022 met € 218.000,--.
  f. De stelpost herijking gemeentefonds in 2024 op te hogen met € 70.000,-- en in 2025 te verhogen met € 370.000,--.
 3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:
  a. Uitbreiding ’t Busseltje: Aanvullend krediet € 84.600,-- (dekking kapitaallasten uit bestem.res. decentralisatie onderwijshuisvesting).
  b. Gebiedsontwikkeling levende Beerze: € 100.000,-- (dekking verkoop groenstroken).
  c. Fietspad Bergeijksedijk/Stokkelen (gedeelte Schadewijkstraat-Hazenstraat): € 250.000,-- (dekking: kapitaallasten ten laste van exploitatie).
  d. Haalbaarheidsonderzoek A67 (2021): € 29.605,-- (dekking bijdrage gemeente Bladel).
 4. De volgende mutaties in de reserves:
  a. Geraamde positieve exploitatiesaldi ten gunste te brengen van de algemene reserve.
  b. Preventieakkoord: 2021 storting in algemene reserve € 50.000,-- en in 2022 en 2023 elke jaar € 25.000,-- onttrekking.
  c. Zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen: 2021 storting in de algemene reserve € 32.000,-- en in 2022 € 32.000 onttrekking.
  d. Storting € 500.000,-- in bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied.
  e. Per saldo € 345.644,-- onttrekking uit bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden.
  f. Storting in bestemmingsreserve decentralisatie onderwijshuisvesting verlagen ter dekking van de kapitaallasten van het aanvullend krediet voor het Busseltje.
 5. Voor de punten 2 tot en met 4 de 24e begrotingswijziging 2021 en 4e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Besluit

 1. De 2e bestuursrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in bijlage 2 Specificatie budgetbijstellingen 2e bestuursrapportage 2021 waaronder de mutatie van de volgende stelposten:
  a. Corona: verhoging met de ontvangen rijksmiddelen in 2021 ad € 209.000,-- en ad € 28.000,-- in 2022.  Verlaging in 2021 ter hoogte van de besteding ad € 374.325,--.
  b. Brede aanpak dak- en thuisloosheid: verlaging 2021 € 32.000,-- ten gunste van de post zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen in 2022.
  c. Jeugdzorg uitgaven: 2021-2025 verlaging bestaande stelpost ad € 150.000,-- ten gunste van de extra lasten jeugdzorg. Vanaf 2022 verhoging met € 200.000,--.
  d. Jeugdzorg inkomsten: raming van 75% van de verwachte rijksinkomsten inzake jeugd, zijnde 2023: € 630.000,--; 2024: € 577.000,--; 2025: € 553.000,--.
  e. Verschuiving lasten jeugd als gevolg van nieuwe woonplaatsbeginsel: verlaging vanaf 2022 met € 218.000,--.
  f. De stelpost herijking gemeentefonds in 2024 op te hogen met € 70.000,-- en in 2025 te verhogen met € 370.000,--.
 3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:
  a. Uitbreiding ’t Busseltje: Aanvullend krediet € 84.600,-- (dekking kapitaallasten uit bestem.res. decentralisatie onderwijshuisvesting).
  b. Gebiedsontwikkeling levende Beerze: € 100.000,-- (dekking verkoop groenstroken).
  c. Fietspad Bergeijksedijk/Stokkelen (gedeelte Schadewijkstraat-Hazenstraat): € 250.000,-- (dekking: kapitaallasten ten laste van exploitatie).
  d. Haalbaarheidsonderzoek A67 (2021): € 29.605,-- (dekking bijdrage gemeente Bladel).
 4. De volgende mutaties in de reserves:
  a. Geraamde positieve exploitatiesaldi ten gunste te brengen van de algemene reserve.
  b. Preventieakkoord: 2021 storting in algemene reserve € 50.000,-- en in 2022 en 2023 elke jaar € 25.000,-- onttrekking.
  c. Zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen: 2021 storting in de algemene reserve € 32.000,-- en in 2022 € 32.000 onttrekking.
  d. Storting € 500.000,-- in bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied.
  e. Per saldo € 345.644,-- onttrekking uit bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden.
  f. Storting in bestemmingsreserve decentralisatie onderwijshuisvesting verlagen ter dekking van de kapitaallasten van het aanvullend krediet voor het Busseltje.
 5. Voor de punten 2 tot en met 4 de 24e begrotingswijziging 2021 en 4e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Toezeggingen

Titel
Leesbaarheid bestuursrapportage