Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 21 december 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
W.A.C.M. (Wim) Wouters
Toelichting

Vanwege het coronavirus en de aangescherpte maatregelen om het virus in de greep te krijgen vindt de raadsvergadering online plaats.

De vergadering is geschorst. Bespreking van agendapunten 12, 13, 14 en 15 is voortgezet op 23 december 2021.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de digitale raadsvergadering. Om de aanwezigheid van de raadsleden vast te stellen melden de raadsleden om toerbeurt dat zij aanwezig zijn, 17 raadsleden nemen deel aan de vergadering.
Primus is mevrouw Wouters-Woestenberg (ESA).

Resultaat stemming

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter is portefeuillehouder bij agendapunt 9 en 14. Bij behandeling van  die agendapunten neemt de plaatsvervangend voorzitter de heer De Laat het voorzitterschap over.

Het college kan nadere informatie geven over onder andere regionale aangelegenheden, verbonden partijen en motie(s) uit de vorige raadsvergadering
Voorgesteld wordt de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast te stellen en de raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen conform het advies van het presidium.

Resultaat stemming

Besluit

Conform voorstel.
Mevrouw Van Dooren leest een verklaring voor n.a.v. het "Onderzoek ambtelijke toetsing/verstrekking informatie amendementen CDA".

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

 1. Het bestemmingsplan “Eersel, herziening Postelseweg 60” vast te stellen (NL.IMRO.0770.BPEpostelsew602045-VAST), op basis van het ontwerpbestemmingsplan van 4 januari 2021 (gewijzigd: 7 juli 2021).
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit

 1. Het bestemmingsplan “Eersel, herziening Postelseweg 60” vast te stellen (NL.IMRO.0770.BPEpostelsew602045-VAST), op basis van het ontwerpbestemmingsplan van 4 januari 2021 (gewijzigd: 7 juli 2021).
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

 1. Het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Hazenstraat 11(a) en ong. Eersel van (1 september 2021 en code NL.IMRO.0770.BPBhazenstr110081-ONTW) ongewijzigd vast te stellen.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit

 1. Het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Hazenstraat 11(a) en ong. Eersel van (1 september 2021 en code NL.IMRO.0770.BPBhazenstr110081-ONTW) ongewijzigd vast te stellen.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

de volgende belastingverordeningen vast te stellen:

 • Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2022, inclusief tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2022, inclusief de daarbij behorende tarieventabel 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van Leges 2022 (Legesverordening 2022) inclusief de daarbij behorende tarieventabel 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van een vermakelijkhedenretributie 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2022.

Besluit

de volgende belastingverordeningen vast te stellen:

 • Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2022, inclusief tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2022, inclusief de daarbij behorende tarieventabel 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van Leges 2022 (Legesverordening 2022) inclusief de daarbij behorende tarieventabel 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van een vermakelijkhedenretributie 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022.
 • Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2022.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

de Algemene Plaatselijke Verordening Eersel 2021, 2e wijziging vast te stellen en daarmee artikel 2:73a Carbid schieten als volgt toe te voegen:
Artikel 2:73a Carbid schieten

 1. Het is verboden van 24 december tot en met 2 januari acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie en het Wetboek van Strafrecht.

Besluit

de Algemene Plaatselijke Verordening Eersel 2021, 2e wijziging vast te stellen en daarmee artikel 2:73a Carbid schieten als volgt toe te voegen:
Artikel 2:73a Carbid schieten

 1. Het is verboden van 24 december tot en met 2 januari acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie en het Wetboek van Strafrecht.

Moties

Titel
Motie coronamogelijkheden onderzoeken

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

 1. In te stemmen met een woningbouwopgave van 1210 woningen voor de komende 10 jaar (2022 t/m 2031). Dit ligt hoger dan de huidige provinciale prognose.
 2. In te stemmen met onderstaande verdeling in prijsklassen in nieuwe woningbouwplannen die opgestart worden na 1 januari 2022, en waarbij toegankelijkheid een belangrijk uitgangspunt is Het college opdracht te geven onderstaande verdeling in percentages als een richtlijn te hanteren, er kan sprake zijn van maatwerk per project vanwege de omvang of complexiteit van een project.
                                                    Aantal (%)            Woningtypen
  Huur*
  < €752 (sociaal)                      +205  (17%)            Vooral appartementen / toegankelijk
  €752 - €1.000 (vrije sector)   +30     (2%)           Vooral appartementen / toegankelijk
                             Totaal            +235  (19%)
  Koop*
  < €210.000                              +310  (26%)           Grondgebonden en appartementen/toegankelijk
  €210.000 - €290.000             +240  (20%)         Grondgebonden en appartementen/toegankelijk
  €290.000 - €360.000             +290  (24%)         Grondgebonden en appartementen/toegankelijk
  &gt; €360.000                             +135   (11%)        Grondgebonden en appartementen/toegankelijk
                                Totaal        +975  (81%)
  Totaal +1.210 (100%)
  * Wij stellen voor deze prijsgrens jaarlijks te indexeren afhankelijk van de stijging van de bouwkosten.
 3. Het college opdracht te geven tot het actualiseren van de nota Impuls sociale woningbouw conform dit voorstel waarbij de nieuwe percentages, prijsgrenzen en prijsdrukkende constructies (zoals koopgarant) mogelijk worden gemaakt.
 4. Het college opdracht te geven tot het aanpassen en uitbreiden van de onderliggende doelgroepenverordening.
 5. Het college opdracht te geven tot het opstellen van een huisvestingsverordening voor het splitsen van woningen.
 6. Het college opdracht te geven een voorstel voor de raad te doen ten aanzien de instrumenten voor regulering van de woningmarkt en daarbij inzicht te geven in de werking van het vereveningsfonds.
 7. Het college opdracht te geven om de raad tweemaal per jaar te informeren over de planning en prioritering van de woningbouwopgave.

Besluit

 1. In te stemmen met een woningbouwopgave van 1210 woningen voor de komende 10 jaar (2022 t/m 2031). Dit ligt hoger dan de huidige provinciale prognose.
 2. In te stemmen met onderstaande verdeling in prijsklassen in nieuwe woningbouwplannen die opgestart worden na 1 januari 2022, en waarbij toegankelijkheid een belangrijk uitgangspunt is Het college opdracht te geven onderstaande verdeling in percentages als een richtlijn te hanteren, er kan sprake zijn van maatwerk per project vanwege de omvang of complexiteit van een project.
                                                    Aantal (%)            Woningtypen
  Huur*
  < €752 (sociaal)                      +205  (17%)            Vooral appartementen / toegankelijk
  €752 - €1.000 (vrije sector)   +30     (2%)           Vooral appartementen / toegankelijk
                             Totaal            +235  (19%)
  Koop*
  < €210.000                              +310  (26%)           Grondgebonden en appartementen/toegankelijk
  €210.000 - €290.000             +240  (20%)         Grondgebonden en appartementen/toegankelijk
  €290.000 - €360.000             +290  (24%)         Grondgebonden en appartementen/toegankelijk
  &gt; €360.000                             +135   (11%)        Grondgebonden en appartementen/toegankelijk
                                Totaal        +975  (81%)
  Totaal +1.210 (100%)
  * Wij stellen voor deze prijsgrens jaarlijks te indexeren afhankelijk van de stijging van de bouwkosten.
 3. Het college opdracht te geven tot het actualiseren van de nota Impuls sociale woningbouw conform dit voorstel waarbij de nieuwe percentages, prijsgrenzen en prijsdrukkende constructies (zoals koopgarant) mogelijk worden gemaakt.
 4. Het college opdracht te geven tot het aanpassen en uitbreiden van de onderliggende doelgroepenverordening.
 5. Het college opdracht te geven tot het opstellen van een huisvestingsverordening voor het splitsen van woningen.
 6. Het college opdracht te geven een voorstel voor de raad te doen ten aanzien de instrumenten voor regulering van de woningmarkt en daarbij inzicht te geven in de werking van het vereveningsfonds.
 7. Het college opdracht te geven om de raad tweemaal per jaar te informeren over de planning en prioritering van de woningbouwopgave.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

de Omgevingsvisie 2.0 (NL.IMRO.0770.OV9007-VAST) vast te stellen, met de volgende uitgangspunten:

 1. zoeken naar uitbreidingslocaties bij de kernen;
 2. ontwikkeling locatie Eersel Scandinavian Tobacco Group naar woningbouw;
 3. overige (zorg)voorzieningen (mits reëel en toereikend);
 4. transformatie van winkels naar woningen (of andere functies) in de aanloopstraten;
 5. potentie recreatieve ‘beleving’ van het landschap;
 6. kansen voor een overnachtingsmogelijkheid op Duynenwater;
 7. inzet op innovatieve, duurzame en natuur inclusieve landbouw;
 8. bescherming waterwingebied.

Besluit

de Omgevingsvisie 2.0 (NL.IMRO.0770.OV9007-VAST) vast te stellen, met de volgende uitgangspunten:

 1. zoeken naar uitbreidingslocaties bij de kernen;
 2. ontwikkeling locatie Eersel Scandinavian Tobacco Group naar woningbouw;
 3. overige (zorg)voorzieningen (mits reëel en toereikend);
 4. transformatie van winkels naar woningen (of andere functies) in de aanloopstraten;
 5. potentie recreatieve ‘beleving’ van het landschap;
 6. kansen voor een overnachtingsmogelijkheid op Duynenwater;
 7. inzet op innovatieve, duurzame en natuur inclusieve landbouw;
 8. bescherming waterwingebied.

Stemverklaring de heer Wijnands (Kb).

Amendementen

Titel
Schrappen overnachtingsmogelijkheid Duynenwater

Moties

Titel
Visie woningbouw uitbreiding

Toezeggingen

Titel
Visie woningbouw uitbreiding

Dit agendapunt is besproken in de voortgezette vergadering op 23 december 2021.

Voorgesteld besluit

de Transitievisie Warmte vast te stellen en daarmee kaders te stellen voor de route naar een aardgasvrije gemeente in 2050.

Dit agendapunt is besproken in de voortgezette vergadering op 23 december 2021.

Voorgesteld besluit

 1. De vrij besteedbare coronamiddelen € 658.071,- volgens ‘Verdeelplan inzet vrij besteedbare coronamiddelen’ als eenmalige subsidie beschikbaar te stellen voor de Eerselse verenigingen en maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk en ter dekking hiervan de stelpost corona in te zetten.
 2. A. Het restantbedrag coronagelden, zijnde een bedrag van € 72.071,- middels budgetoverheveling bij de jaarrekening in 2021 toe te voegen aan de stelpost corona voor het boekjaar 2022.
  B. toekomstige algemene rijksmiddelen corona zullen worden toegevoegd aan de stelpost corona en voor zover betrekking hebbende op 2021 middels budgetoverheveling bij de jaarrekening 2021 worden toegevoegd aan de stelpost corona voor het boekjaar 2022.
 3. Het college de bevoegdheid geven om te beslissen over de inzet van het de rijksmiddelen corona, welke worden toegevoegd aan de stelpost corona.
 4. Vast te stellen dat de onder punt 1 genoemde eenmalige subsidie los staat van andere gemeentelijke subsidieregelingen en dat hiervoor geen verantwoordingsplicht geldt.
 5. Gelet op punt 1 de 23e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Dit agendapunt is besproken in de voortgezette vergadering op 23 december 2021.

Voorgesteld besluit

 1. De 2e bestuursrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in bijlage 2 Specificatie budgetbijstellingen 2e bestuursrapportage 2021 waaronder de mutatie van de volgende stelposten:
  a. Corona: verhoging met de ontvangen rijksmiddelen in 2021 ad € 209.000,-- en ad € 28.000,-- in 2022.  Verlaging in 2021 ter hoogte van de besteding ad € 374.325,--.
  b. Brede aanpak dak- en thuisloosheid: verlaging 2021 € 32.000,-- ten gunste van de post zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen in 2022.
  c. Jeugdzorg uitgaven: 2021-2025 verlaging bestaande stelpost ad € 150.000,-- ten gunste van de extra lasten jeugdzorg. Vanaf 2022 verhoging met € 200.000,--.
  d. Jeugdzorg inkomsten: raming van 75% van de verwachte rijksinkomsten inzake jeugd, zijnde 2023: € 630.000,--; 2024: € 577.000,--; 2025: € 553.000,--.
  e. Verschuiving lasten jeugd als gevolg van nieuwe woonplaatsbeginsel: verlaging vanaf 2022 met € 218.000,--.
  f. De stelpost herijking gemeentefonds in 2024 op te hogen met € 70.000,-- en in 2025 te verhogen met € 370.000,--.
 3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:
  a. Uitbreiding ’t Busseltje: Aanvullend krediet € 84.600,-- (dekking kapitaallasten uit bestem.res. decentralisatie onderwijshuisvesting).
  b. Gebiedsontwikkeling levende Beerze: € 100.000,-- (dekking verkoop groenstroken).
  c. Fietspad Bergeijksedijk/Stokkelen (gedeelte Schadewijkstraat-Hazenstraat): € 250.000,-- (dekking: kapitaallasten ten laste van exploitatie).
  d. Haalbaarheidsonderzoek A67 (2021): € 29.605,-- (dekking bijdrage gemeente Bladel).
 4. De volgende mutaties in de reserves:
  a. Geraamde positieve exploitatiesaldi ten gunste te brengen van de algemene reserve.
  b. Preventieakkoord: 2021 storting in algemene reserve € 50.000,-- en in 2022 en 2023 elke jaar € 25.000,-- onttrekking.
  c. Zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen: 2021 storting in de algemene reserve € 32.000,-- en in 2022 € 32.000 onttrekking.
  d. Storting € 500.000,-- in bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied.
  e. Per saldo € 345.644,-- onttrekking uit bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden.
  f. Storting in bestemmingsreserve decentralisatie onderwijshuisvesting verlagen ter dekking van de kapitaallasten van het aanvullend krediet voor het Busseltje.
 5. Voor de punten 2 tot en met 4 de 24e begrotingswijziging 2021 en 4e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.